Gedragscode voor integriteit

1.Inleiding

Deze gedragscode is opgesteld namens Van Uitert Companies B.V. en geldt ook voor alle dochtermaatschappijen, hierna te noemen Van Uitert Companies.

Bij Van Uitert Companies hechten we veel waarde aan kwaliteit en integriteit. Deze waarden zijn fundamenteel voor onze verantwoordelijkheden ten opzichte van collega’s, opdrachtgevers en de gemeenschap.

Deze Gedragscode beschrijft onze principes om ethisch verantwoord zaken te doen.

Deze gedragscode bevat voorschriften en maatregelen hoe men bij van Uitert Companies met algemene gedragsnormen en waarden omgaat.

2. Gelijke behandeling

 • Discriminatie op grond van etnische afkomst, godsdienst, cultuur, seksuele geaardheid, geslacht of leeftijd wordt nimmer geaccepteerd. Noch bij het werven en selecteren van personeel en bij het interne promotiebeleid, noch bij de samenwerking met derde partijen, zoals leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers.
 • Beslissingen worden uitsluitend genomen op basis van zakelijke, integere overwegingen en nimmer op basis van discriminerende overwegingen.
 • We respecteren en beschermen de persoonlijke levenssfeer en waarde van ieder individu. We dulden geen discriminatie, intimidatie of ander gedrag dat in strijd komt met de wet of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • Wij ondersteunen diversiteit en respecteren ieder persoon als individu.

3.Omgang met elkaar

 • Medewerkers van werkgever gaan respectvol en integer met elkaar en hun zakelijke relaties om. Wij communiceren open en eerlijk en nemen te allen tijde onze verantwoordelijkheid. We handelen en communiceren met inachtneming van de zakelijke belangen van werkgever en zijn nooit uit op macht of ander persoonlijk gewin.
 • Intimidatie en pestgedrag worden op geen enkele wijze getolereerd en zullen bestraft worden.

4. Communicatie

 • Medewerkers van werkgever communiceren, in welke vorm of via welk medium dan ook, altijd met respect voor degene waarover of met wie zij communiceren. (Etnische) laster, persoonlijke beledigingen en obsceniteit zijn nimmer geoorloofd, terwijl de privacy van anderen altijd wordt gerespecteerd.
 • Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar communicatie via social media. Het deelnemen aan of gebruikmaken van social media netwerken door medewerkers van werkgever dient zich altijd te verhouden met de in deze gedragscode genoemde gedragsregels evenals met de gewenste vertrouwelijkheid van het onderwerp.

5. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging

 • Bij alle bedrijfsprocessen spant werkgever zich in de bescherming van de privacy, de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van alle bedrijfsinformatie op orde te hebben.
 • Bij de technische en organisatorische afscherming van deze gegevens, met name de beveiliging tegen onrechtmatige toegang en verlies, volgt werkgever procedures op die rekening houdt met actuele risico’s.

6. Geheimhouding

 • Onzorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie kan werkgever of haar relaties schaden, en wordt derhalve niet getolereerd
 • Alle medewerkers van werkgever hebben bij indiensttreding of op een later tijdstip een geheimhoudingsverklaring getekend.

7. Omkoping, nevenactiviteiten en belangenverstrengeling

 • Van Uitert Companies wil zakendoen zonder afpersing, omkoping en andere onwettige, onethische of frauduleuze activiteiten. We houden ons aan alle geldende wetten en regels van de landen waarin we actief zijn.
 • Het is niet toegestaan dat medewerkers van werkgever op welke wijze dan ook persoonlijk gewin hebben bij een zakelijke relatie van werkgever.
 • Het is niet toegestaan om privé werkzaamheden te laten uitvoeren of leveringen te laten verrichten door zakelijke relaties van werkgever indien dat enig persoonlijk voordeel kan opleveren.

8. Relatiegeschenken, uitnodigingen en giften

 • Relatiegeschenken en uitnodigingen van werkgever zijn uitsluitend bedoeld om onze waardering voor een relatie te tonen. Ze hebben nooit tot doel de besluitvorming te beïnvloeden, noch zijn ze bedoeld als tegenprestatie voor een bewezen dienst.
 • Medewerkers van werkgever die relatiegeschenken of uitnodigingen ontvangen moeten zich ervan verzekeren dat deze niet zijn bedoeld om de besluitvorming te beïnvloeden of als tegenprestatie voor een bewezen of toekomstige dienst.
 • Relatiegeschenken en uitnodigingen moeten altijd worden gemeld.
 • Cheques, geld of buitenproportioneel dure geschenken worden nooit als relatiegeschenk

aangeboden of aangenomen.

9.. E-mailgebruik

Het e-mail systeem wordt voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik is derhalve verbonden met taken die voortvloeien uit de functie.

9.1. Verboden e-mailgebruik

Het is niet toegestaan om het e-mail systeem te gebruiken voor:

 • Het verzenden van berichten met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud.
 • Om het e-mail systeem te gebruiken voor het verzenden van berichten met een (seksueel) intimiderende inhoud.
 • Niet toegestaan om het e-mail systeem te gebruiken voor het verzenden van berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld.
 • Niet toegestaan om ongeautoriseerd te kijken in e-mail van andere medewerkers en / of contactpersonen, e-mails te versturen uit andermans naam. 

10. Internetgebruik

Internetsysteem wordt voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik is derhalve verbonden met taken die voortvloeien uit de functie.

10.1 Verboden internetgebruik

Het is niet toegestaan om het internet te gebruiken voor:

 • Internet sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten.
 • Via een omweg te trachten websites te bezoeken waarvan de rechtstreekse toegang door de werkgever op technische wijze is geblokkeerd;
 • Werknemer is zich bewust van de impact van social media. Het is werknemer niet toegestaan zich negatief over werkgever op social media uit te laten
 • Software en applicaties te downloaden zonder toestemming

Van Uitert Companies behoudt zich het recht voor, na overleg met de betrokken ondernemingsraad, Internet websites dusdanig af te schermen, dat het voor de medewerkers onmogelijk wordt deze websites te bezoeken.

11. Melden van mogelijke onregelmatigheden of inbreuken op deze gedragscode

Het is essentieel dat elke medewerker of vertegenwoordiger de gedragscode naleeft. Bezorgdheid en twijfels over niet-naleving hiervan dienen gemeld ter bescherming van ons allen.

 • Medewerkers zijn verplicht om leidinggevenden te wijzen op mogelijke inbreuken op de in deze gedragscode opgenomen regels.
 • Medewerkers kunnen zich hiertoe altijd tot de meldfunctionaris richten. De meldfunctionaris is in deze Dhr. K. Severijns.
 • Voor het melden van een vermoedelijke schending hanteren we de werkwijze volgens Wet Huis voor klokkenluiders (Zie onze website voor verdere informatie)

12. Controle

Van Uitert Companies heeft de mogelijkheid van controle op de naleving van deze gedragscode. Hiertoe heeft Van Uitert Companies een permanent registratiesysteem ter beschikking. Indien uit deze registratie een waargenomen toename van het e-mail-verkeer of Internetbezoek blijkt, kan Van Uitert Companies besluiten tot nader onderzoek. Een nader onderzoek door Van Uitert Companies kan ook worden ingesteld op basis van andere aanwijzingen zoals zintuiglijke waarneming, mededelingen, klachten of meldingen van andere medewerkers of derden buiten de onderneming. Indien Van Uitert Companies besluit om een nader onderzoek naar e-mail, internetbezoek in te stellen zal de betrokken medewerker hiervan in kennis worden gesteld.

13. Toepasbaarheid

Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers in dienst van Van Uitert Companies. Deze gedragscode geldt ook voor alle medewerkers die door bovengenoemde rechtspersonen te werk worden gesteld. Deze gedragscode maakt integraal onderdeel uit van de individuele arbeidsovereenkomst.

14.Sancties

Indien een medeweker één of meerdere van de hiervoor genoemde verboden en/of de gedragscode niet naleeft, kan de onderneming disciplinaire maatregelen treffen. Mogelijke disciplinaire maatregelen zijn een berisping, schorsing en ontslag.

15.Consultatie

Deze gedragscode is ter consultatie voorgelegd aan de ondernemingsraad. Ingeval van wijziging of intrekking van deze gedragscode zal de ondernemingsraad wederom vooraf worden geconsulteerd.

16.Onvoorziene omstandigheden

Indien er zich omstandigheden voordoen, waarin deze gedragscode niet voorziet, dan beslist de Directie van Van Uitert Companies na consultatie van de ondernemingsraad.

17. Medezeggenschap

Door het inwerking treden van deze Gedragscode worden de instemmings- en overige inspraakbevoegdheden van de ondernemingsraad in geen enkel opzicht buiten werking gesteld.

18. Tijdstip inwerkingtreding

Deze gedragscode wordt van kracht vanaf 1 juni 2019

Scroll naar boven