menu +

Beleidsverklaring

Beleidsverklaring;

Deze beleidsverklaring is opgesteld namens Van Uitert Companies B.V. en geldt ook voor alle dochtermaatschappijen, hierna te noemen Van Uitert Companies.

Van Uitert Companies streeft naar een goed evenwicht tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en financieel rendement dat is een voorwaarde om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.

Onze doelstelling is om de beste totaaloplossingen te bieden op het gebied van intern transport; van advies en ontwerp tot en met de inbedrijfstelling en de daarbij horende complementaire diensten (waaronder engineering, onderhoud en opleiding). van Uitert Companies levert wereldwijd en streeft ernaar haar toonaangevende positie in binnen- en buitenland te behouden.

Van Uitert Companies vindt het belangrijk om met al haar klanten/leveranciers een duurzame relatie op te bouwen. Dit doen we o.a. door opdrachten volgens de overeengekomen specificaties (en vanzelfsprekende verwachtingen) uit te voeren/verstrekken.  Het belang van een goede relatie met onze opdrachtgevers heeft hoge prioriteit, echter zonder concessies te doen op het gebied van de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers of die van derden, dan wel op het gebied van de belasting van het milieu.

Onze leveranciers en onderaannemers worden geselecteerd op basis van hun prestaties en hun organisatie. Efficiëntie, kwaliteit, veiligheid, verantwoord gedrag en milieuzorg spelen hierin een doorslaggevende rol.

Wij verwachten van al onze medewerkers en vertegenwoordigers die verbonden zijn met van Uitert Companies, zich actief opstellen en bijdragen aan de instandhouding van deze beleidsverklaring.

Wij hebben een aantal beleidsterreinen geformuleerd, waar wij de focus op leggen;

Compliance

 • Wij respecteren internationale wet en regelgeving;
 • Wij zorgen dat wij al onze bedrijfsactiviteiten legaal uitvoeren;
 • Wij houden partnerschap en samenwerking open en transparant;

Integriteit

 • Wij hanteren een eerlijke bedrijfsvoeringen met oog voor mens en milieu;
 • Wij dragen zorg voor ethische verantwoord gedrag, waarden en normen;
 • Wij zijn tegen omkoping, fraude en corruptie praktijken;
 • Wij onderschrijven het principe van de ETI base code ( Zie website)

Veiligheid en zorg voor mensen;

 • Wij dragen zorg voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers of vertegenwoordigers;
 • Dit doen we door te handelen volgens vooraf gestelde procedure en werkinstructie;
 • Onze medewerkers en onderaannemers worden gehouden aan deze vastgelegde procedures en werkinstructies.

Mensenrechten;

 • Wij zijn een werkgever die al onze medewerkers gelijke kansen en eerlijke arbeidsomstandigheden biedt;
 • Wij zijn tegen dwangarbeid en/of kinderarbeid.

Zorg voor het Milieu

 • Wij streven er naar om negatieve effecten van de aan de bedrijfsvoering gerelateerd activiteiten op het milieu te voorkomen;
 • Wij leveren een actieve bijdrage aan het verminderen van het energieverbruik en gaan klimaatverandering als gevolg van de CO2 uitstoot zoveel mogelijk tegen;
 • Wij passen duurzame materialen technieken en concepten toe.

Opleidingen, ontwikkeling & Innovatie

 • Wij investeren actief in opleiding, integriteitstraining en ontwikkeling;
 • Wij staan open voor suggestie en luisteren naar ideeën;
 • Wij stimuleren continu verbetering en streven naar hoge maten van innovatie.

Meldingsplicht van vermoedelijke schendingen van wetgeving of beleid

 • Het is essentieel dat elke medewerker of vertegenwoordiger de wet en ons bedrijfsbeleid naleeft. Bezorgdheid en twijfels over niet-naleving hiervan dienen gemeld ter bescherming van ons allen. 
 • Voor het melden van een vermoedelijke schending hanteren we de werkwijze volgens Wet Huis voor klokkenluiders (Zie website voor verdere informatie)

Voorts is ons beleid erop gericht fouten te voorkomen, door de oorzaken van (mogelijke) fouten te signaleren en deze weg te nemen. Door lering te trekken uit afwijkingen en uit de respons van klanten op onze enquêtes, streven wij ernaar de kwaliteit van onze dienstverlening en ons KAM-zorgsysteem continu te optimaliseren.

Door het behouden van onderstaande certificaten, waarborgen wij dit streven:

ISO 45001 Arbomanagement en ISO 9001 Kwaliteitsmanagement.

Jaarlijks worden de concrete KAM-doelstellingen van Van Uitert Companies door de directie herzien en indien nodig aangepast.

Dongen, 07-12-2020

Arthur van Uitert                                   Robert Huijben                                     Robbie Biemans

General Director                                   Technical Sales Director                      Operational Director

TOP