Beleidsverklaring Van Uitert B.V.

Deze beleidsverklaring is opgesteld namens Van Uitert Companies B.V. en geldt voor alle dochtermaatschappijen, hierna te noemen Van Uitert Companies.

Van Uitert Companies streeft naar een goed evenwicht tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en financieel rendement, hetgeen een voorwaarde is om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.

Onze doelstelling is om de beste totaaloplossing(en) te bieden op het gebied van intern transport; van advies en ontwerp tot en met de inbedrijfstelling en de daarbij horende complementaire diensten (waaronder engineering, onderhoud en opleiding). Van Uitert Companies is een wereldwijde speler en streeft ernaar haar toonaangevende positie in binnen- en buitenland te behouden.

Van Uitert Companies streeft ernaar om met al haar klanten/leveranciers een duurzame relatie/partnerschap op te bouwen. Dit doen we o.a. door opdrachten volgens de overeengekomen specificaties uit te voeren. Het belang van een goede relatie met onze opdrachtgevers heeft hoge prioriteit. Hierbij doen we geen concessies op het gebied van de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers of die van derden, dan wel op het gebied van de belasting van het milieu.

Onze leveranciers en onderaannemers worden geselecteerd op basis van hun prestaties en hun organisatie. Efficiëntie, kwaliteit, veiligheid, verantwoord gedrag en milieuzorg spelen hierin een doorslaggevende rol.

Wij verwachten van al onze medewerkers en vertegenwoordigers die verbonden zijn met van Uitert Companies, dat zij zich actief opstellen en bijdragen aan de instandhouding van deze beleidsverklaring.

Wij hebben een aantal beleidsterreinen geformuleerd, waar wij de focus op leggen:

Compliance

 • Wij zorgen dat al onze bedrijfsactiviteiten binnen de (Inter)nationale wet & regelgeving wordt uitgevoerd;
 • Wij houden partnerschap en samenwerking open en transparant

Integriteit

 • Wij hanteren een eerlijke bedrijfsvoeringen met oog voor mens en milieu;
 • Wij dragen zorg voor ethische verantwoord gedrag, waarden en normen;
 • Wij zijn tegen omkoping, fraude en corruptie praktijken;
 • Wij onderschrijven het principe van de ETI base code ( Zie link op website)

Veiligheid en zorg voor mensen

 • Wij dragen zorg voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers of vertegenwoordigers;
 • Door te handelen volgens vooraf gestelde procedure en/of werkinstructie;
 • Onze medewerkers en onderaannemers worden gehouden aan deze vastgelegde procedures en werkinstructies.

Mensenrechten

 • Wij bieden alle medewerkers gelijke kansen en eerlijke arbeidsomstandigheden;
 • Wij zijn tegen dwangarbeid en/of kinderarbeid.

Zorg voor het milieu

 • Wij streven er naar om negatieve milieueffecten van de aan de bedrijfsvoering gerelateerd activiteiten op het milieu te voorkomen;
 • Wij leveren een actieve bijdrage aan het verminderen van het energieverbruik en CO2 uitstoot;
 • Wij passen duurzame materialen, technieken en concepten toe.

Opleidingen, ontwikkeling & innovatie

 • Wij investeren actief in opleiding, integriteitstraining en ontwikkeling;
 • Wij staan open voor suggesties en luisteren naar ideeën;
 • Wij stimuleren continue verbetering en streven naar hoge mate van innovatie.

Meldingsplicht van vermoedelijke schendingen van wetgeving of beleid

 • Het is essentieel dat elke medewerker of vertegenwoordiger de wet en ons bedrijfsbeleid naleeft. Bezorgdheid en twijfels over niet-naleving hiervan dient gemeld te worden ter bescherming van ons allen. 
 • Voor het melden van een vermoedelijke schending hanteren we de werkwijze volgens Wet Huis voor klokkenluiders (Zie website voor verdere informatie)

Voorts is ons beleid erop gericht fouten te voorkomen door de oorzaken van (mogelijke) fouten te signaleren en deze weg te nemen. Door lering te trekken uit afwijkingen en uit de respons van klanten op onze enquêtes, streven wij ernaar de kwaliteit van onze dienstverlening en ons KAM-zorgsysteem continu te optimaliseren.

Door het behouden van onderstaande certificaten, waarborgen wij dit streven:

ISO 45001 Arbomanagement en ISO 9001 Kwaliteitsmanagement

Jaarlijks worden de concrete KAM-doelstellingen van Van Uitert Companies door de directie herzien en indien nodig aangepast.

Dongen, 31-05-2022

Namens de directie

Michel de Vries, Managing Director/CFO

Deze Beleidsverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 -04- 2021.

Scroll to Top